• ต่อเนื่องจากฉบับที่แล้วที่ผมได้เกริ่นถึงกระบวนการโพสต์โปรเซสภาพที่ผมใช้ในการทำงานซึ่งแบ่งออกเป็นสามขั้นตอนหลักได้แก่ Basic Adjustment Retouching และ Seasoning ในฉบับนี้ผมจะมาลงลึกในส่วนของขั้นตอนแรก (Basic Adjustment) เพื่อให้ท่านผู้อ่านได้มีไอเดียและลองนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการและปรับเตรียมภาพใน
  • การโพสต์โปรเซส (POST PROCESSING) คือกระบวนการพัฒนาภาพถ่ายหลังจากการถ่ายภาพเพื่อให้ได้ผลลัพธ์สุดท้ายที่มีคุณภาพดีที่สุดก่อนนำเสนอภาพสู่ผู้รับชม ในอดีตการโพสต์โปรเซสภาพถ่ายจากฟิล์มนั้นจะเกิดขึ้นในห้องมืดโดยอาศัยเทคนิคกระบวนการพัฒนาทางกายภาพและเคมี มาจนถึงปัจจุบัน ในยุคที่การถ่ายภาพนั้นวิวัฒนาการมาเป็นระบบดิจิตอลอย่าง
  • ดังที่ผมได้เกริ่นไปในฉบับที่แล้ว การถ่ายภาพเป็นทั้งวิทยาศาสตร์และศิลปะผสมผสานเข้าด้วยกัน นักถ่ายภาพที่ดีนั้นควรมีความเชี่ยวชาญทั้งในศาสตร์และศิลป์ของการถ่ายภาพ ศาสตร์ในที่นี้ผมต้องการสื่อความหมายถึงความรู้ความเข้าใจในการควบคุมกล้องและอุปกรณ์ถ่ายภาพ ความเข้าใจในเรื่องของแสง ความรู้ในการใช้โปรแกรมปรับแต่งภาพและความสามารถในการ
  • ศิลปะการปรับแต่งตัดต่อภาพถ่ายนั้น แทบจะมีอายุเก่าแก่ยาวนานพอๆ กับศิลปะการถ่ายภาพเลยทีเดียว  ย้อนหลังไปตั้งแต่สมัยเริ่มต้นมีศาสตร์การถ่ายภาพ เหล่าบรรดาช่างภาพทั้งหลายได้พยายามอย่างหนักเพื่อที่จะสร้างสรรค์และพัฒนาภาพถ่ายของตนให้มีความสวยงามและมีความหลากหลายทางศิลปะ ด้วยวิธีการต่างๆ ในห้องมืด ไม่ว่าจะเป็นการย้อมสี การลด